Przeglądy roczne i pięcioletnie

Jedną z oferowanych przez naszą firmę usług stanowi przegląd roczny budynku, który pozwoli w porę zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Normalne jest bowiem, że podczas codziennej eksploatacji, pewne elementy mogą ulec zużyciu czy nawet uszkodzeniu, a więc w celu zapobiegania różnorakim awariom, zalecana jest regularna kontrola. Zdarza się jednak, że nie ma potrzeby sprawdzania stanu technicznego obiektu, dlatego w ramach naszych usług proponujemy także pięcioletni przegląd budynku.

Przegląd roczny budynku

Okresowa kontrola w zakresie konstrukcji obiektu obejmująca:

Tego rodzaju usługa polega na skontrolowaniu tych części budowli i jej instalacji, które są szczególnie podatne na efekt działania niesprzyjających warunków pogodowych oraz zużycie podczas codziennego funkcjonowania. Sprawdzamy wtedy:

 • urządzenia chroniące budynek przed pożarami,
 • zewnętrzną powierzchnię warstwy fakturowej, czyli przegród zewnętrznych,
 • sprzęt przytwierdzony do dachu oraz ścian,
 • elementy obróbek blacharskich i odwodnienia obiektu,
 • balustrady, gzymsy, filary, attyki, loggie, balkony i inne zewnętrzne elementy ścian,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej oraz C.O.,
 • kanalizację,
 • miejsca, w których przyłącza instalacyjne przechodzą przez ściany obiektu,
 • pokrycie dachu.

Roczny przegląd tych instalacji w budynku, które odpowiadają za ochronę środowiska, a mianowicie:

 • rur, pomp, zaworów i innych elementów służących do zaopatrzenia obiektu w wodę,
 • urządzeń przeznaczonych do zbierania i utylizowania śmieci oraz ścieków,
 • separatorów substancji tłustych i innych zanieczyszczeń,
 • sprzętu związanego z ochroną powietrza,
 • łapaczy tłuszczu,
 • źródeł, zaworów, grzejników i całych instalacji grzewczych oraz innych,
 • pojemników bezodpływowych na ścieki,
 • ekranów przeciwdźwiękowych.

Regularny przegląd przewodów kominowych (zarówno spalinowych, dymowych jak i wentylacyjnych), polegający na kontroli:

 • nieprzepuszczalności poszczególnych elementów oraz całej instalacji,
 • wnętrz funkcjonujących jako kotłownie, pod kątem bezpieczeństwa korzystania z nich oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • ocenie stanu technicznego instalacji gazowej oraz współdziałających z nią elementów,
 • poprawnego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej (przewodów kominowych),
 • kondycji głowic kominowych,
 • sprzętu przeznaczonego do produkcji, przetwarzania, gromadzenia bądź przesyłania paliw gazowych,
 • innych rodzajów wentylacji.

Przegląd pięcioletni budynku

Pięcioletni przegląd budynku zawiera w sobie wszystkie działania
wykonywane w ramach kontroli corocznej, a ponadto:

Regularne badanie kondycji całego obiektu, jego funkcjonalności i przydatności, a nawet jego walorów estetycznych oraz otaczającego go obszaru

Okresowy przegląd wydajności instalacji piorunochronnych oraz elektrycznych w budynku, co oznacza kontrolę:

 • funkcjonalności połączeń, urządzeń, środków chroniących przed porażeniami i innych zabezpieczeń,
 • uziemień aparatów oraz instalacji,
 • oporności izolacji okablowania.

Szybki kontakt


Oddział Warszawa

501 711 896

Oddział Szczecin

690 508 670

Oddział Poznań

690 508 477

Oddział Kielce

690 508 697

Oddział Lublin

797 382 708

Oddział Białystok

505 905 076

Oddział Łódź

505 905 043

Oddział Wrocław

510 052 231

Oddział Kraków

797 382 709

Oddział Bydgoszcz

501 711 896

Oddział Gdańsk

690 508 670

Oddział Olsztyn

505 905 076

Oddział Katowice

797 382 709

Oddział Rzeszów

797 382 708

Oddział Zielona Góra

690 508 477

Oddział Opole

510 052 231

KUPUJ TANIEJ - LICYTACJA USŁUG!